Nhập bằng tay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > Nhận báo cáo cấp dưới >

Nhập bằng tay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép đơn vị dự toán cấp trên nhập liệu bằng tay số liệu báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán cấp dưới (trong trường hợp đơn vị dự toán cấp dưới không sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2019).

2. Các bước thực hiện

1. Vào Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay.

Nhap_bang_tay_01

2. Tại màn hình Thêm mới báo cáo, anh/chị chọn Kỳ, Năm, Đơn vị, Báo cáo cần nhập liệu.

Nhap_bang_tay_02

3. Nhấn Đồng ý.

4. Thực hiện nhập số liệu chi tiết cho các cột/dòng chỉ tiêu trên báo cáo bằng cách: Nhập Số tiền tương ứng với từng chỉ tiêu.

Nhap_bang_tay_03

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Cập nhật dữ liệu thành công.

7. Sau khi phê duyệt báo cáo, đơn vị có thể in báo cáo bằng cách:

Chọn Báo cáo trên thanh công cụ.

Chọn Báo cáo cần xem.

Nhap_bang_tay_05

Khai báo các tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Nhap_bang_tay_06

Phần mềm hiển thị báo cáo theo các chỉ tiêu vừa thiết lập.

Nhap_bang_tay_07

8. Lưu ý:

Khi tổng hợp báo cáo bằng cách Nhận bằng tay, anh/chị nhập liệu chi tiết đến kỳ nào nào thì chương trình chỉ xem, in được các báo cáo chi tiết đến kỳ đó. Ví dụ: anh/chị nhập liệu cho báo cáo B01-X của xã MISA trong quý II năm 2018 thì khi xem báo cáo B01-X của xã MISA chỉ xem được cho các kỳ sau: Quý II, 6 tháng đầu năm và năm, mà không xem được báo cáo chi tiết cho tháng 4, tháng 5 và tháng 6.

Sau khi nhập liệu cho báo cáo, nếu anh/chị muốn thu gọn các chỉ tiêu lại để thiết lập thêm Chương, Loại nhập tiếp số liệu thì có thể nhấn vào nút Thu gọn sau đó lại nhấn nút Thiết lập chỉ tiêu.

Khi thực hiện chức năng nhận báo cáo bằng tay cho (B02a-X) Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế và (B02b-X) Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế, chương trình đã thiết lập sẵn mẫu dự toán thu ngân sách và mẫu dự toán chi ngân sách. Trong trường hợp đơn vị muốn thay đổi các chỉ tiêu thì anh/chị phải vào mẫu dự toán để sửa đổi mẫu theo yêu cầu của đơn vị