Xem danh sách báo cáo đã nhận

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > Nhận báo cáo cấp dưới > Tiện ích >

Xem danh sách báo cáo đã nhận

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Sau khi đơn vị dự toán cấp trên đã nhận dữ liệu báo cáo từ các đơn vị dự toán cấp dưới hoặc nhập số liệu bằng tay vào phần mềm, muốn xem được danh sách các báo cáo tài chính đã nhận vào trong phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính MISA Bamboo.NET X1 2019.

Tính năng Danh sách báo cáo đã nhận cho phép đơn vị dự toán cấp trên xem được danh sách các báo cáo tài chính xã, đồng thời cho phép đơn vị dự toán cấp trên xem và in các báo cáo ngay tại màn hình giao diện.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn chức năng Danh sách báo cáo đã nhận bên thanh Tác nghiệp.

2. Anh/chị lọc báo cáo cần xem.

Chọn Đơn vị, Kỳ, NămTên báo cáo cần xem.

Nhấn Nạp để phần mềm tự động thống kê danh sách các báo cáo mà đơn vị dự toán cấp dưới đã nộp.

BC da nhan