Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp máy tính lần đầu cài đặt MISA Bamboo.NET X1 2019:

Sau khi cài đặt xong, với lần khởi động lần đầu tiên sẽ xuất hiện thông báo “Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng MISA Bamboo.NET X1 2019. Bạn có muốn tạo dữ liệu kế toán để sử dụng không?”. Anh/Chị nhấn Có để thực hiện tạo dữ liệu mới.

Sau khi tạo dữ liệu xong, để đăng ký giấy phép sử dụng, anh/chị vào Trợ giúp/Đăng ký giấy phép sử dụng và thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng.

Trường hợp cài đặt lại MISA Bamboo.NET X1 2019 hoặc cập nhật lại Giấy phép sử dụng của đơn vị, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng.

GPSD_01

2. Nhấn Mở tệp.

GPSD_02

3. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

GPSD_03

4. Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

GPSD_04

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký.

6. Nhấn OK khi thông báo đăng ký thành công xuất hiện.

GPSD_05