2. Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Navigation:  »No topics above this level«

2. Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi cài đặt thành công MISA Bamboo.NET X1 2019, thực hiện các bước sau để bắt đầu sử dụng phần mềm:

Khởi động phần mềm

Đăng ký giấy phép sử dụng

Tạo dữ liệu kế toán mới

Thiết lập chế độ sao lưu tự động

Thiết lập các thông tin ban đầu