Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép anh/chị tải và tra cứu giấy phép sử dụng của đơn vị qua việc kết nối với phần mềm MISA Cloud Center.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Trợ giúp\MISA Cloud Center.

MISA_Cloud_Center_01

2. Khai báo các thông tin: Mã khách hàng, Tên đăng nhập/Email/Điện thoại, Mật khẩu.

MISA_Cloud_Center_02

Lưu ý: Trên màn hình Đăng nhập vào MISA Cloud Center, nhấn vào Hướng dẫn sử dụng để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm MISA Cloud Center.

3. Nhấn Đăng nhập.

4. Để tải bộ cài phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019:

Tại tab Sản phẩm.

Tìm đến sản phẩm MISA Bamboo.NET X1 2019, nhấn Tải về.

MISA_Cloud_Center_03

5. Để tải giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 X1:

Chọn tab Giấy phép.

Tìm đến phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019, nhấn Tải về hoặc Gia hạn theo nhu cầu của đơn vị.