4. Hướng dẫn sử dụng

Navigation:  »No topics above this level«

4. Hướng dẫn sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi thiết lập xong các bước để bắt đầu sử dụng MISA Mimosa.NET X1 2017, anh/chị thực hiện:

Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính

Các tiện ích trên phần mềm