1. Nội dung

MISA Bamboo.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên anh/chị có thể mở thêm các tiết khoản, sửa đổi tài khoản trong danh sách đã được thiết lập cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1. Thêm mới tài khoản

1. Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Số tài khoản: Mã số tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tên tài khoản: Tên của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tài khoản tổng hợp: Số tài khoản tổng hợp của tài khoản mới

Tính chất: Tính chất của tài khoản là Dư Nợ, Dư Có, Lưỡng tính.

Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản

Them_moi_TK

4. Nhấn Cất.

2.2. Sửa tài khoản

1. Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi thông tin cần thiết.        

Sua_TK

5. Nhấn Cất.