Thiết lập các thông tin ban đầu

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập các thông tin ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi tạo mới dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019, hệ thống sẽ hiển thị màn hình hướng dẫn khai báo các thông tin quan trọng trước khi hạch toán trên phần mềm.

Những thông tin cần được khai báo trước khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán bao gồm:

Mẫu dự toán

Hệ thống tài khoản

Nguồn kinh phí

Tính chất nguồn kinh phí

Chương

Loại khoản

Nhóm mục chi

Mục/Tiểu mục