Thiết lập chế độ sao lưu tự động

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập chế độ sao lưu tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu mỗi khi thoát khỏi phần mềm, nhằm đảm bảo dữ liệu không bị mất khi xảy ra sự cố.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn.

Thiet_lap_sao_luu_01

2. Chọn tab Tùy chọn khác.

3. Tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình.

4. Phần mềm đang mặc định đường dẫn chứa file sao lưu là D:\MISA Bamboo.NET X1 2019 Backup. Trường hợp anh/chị muốn sao lưu vào địa chỉ khác thì nhấn chuột vào biểu tượng Thiet_lap_sao_luu_02 để đổi thư mục.

Thiet_lap_sao_luu_03

5. Nhấn Đồng ý.