Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để tổng hợp báo cáo tài chính trên MISA Bamboo.NET X1 2019, anh/chị thực hiện theo các bước:

Nhập báo cáo cấp dưới