Nhận báo cáo cấp dưới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính >

Nhận báo cáo cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đối với việc Nhập báo cáo cấp dưới, anh/chị có thể thực hiện:

Nhận từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2017

Nhập bằng tay

Tiện ích