Tùy chọn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: Thông tin đơn vị, Người ký, Định dạng số, Báo cáo, Nhận báo cáo, Máy chủ mail, Sao lưu.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.

2. Tại đây có thể thiết lập các tùy chọn của hệ thống theo nhu cầu sử dụng.

Một số tùy chọn nên khai báo trước khi sử dụng bao gồm:

Thông tin đơn vị

o Phần mềm mặc định sẵn một số thông tin lấy từ giấy phép sử dụng của đơn vị: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Địa chỉ

o Anh/chị khai báo thêm các thông tin khác: Mã số thuế, Điện thoại, Ngân hàng\Kho bạc.

tuy_chon_01

Người ký: khai báo thông tin: Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Người lập báo cáo, phần mềm sẽ mặc định các thông tin này trên báo cáo.

tuy_chon_02

Báo cáo: giúp thiết lập các quy tắc định dạng font chữ, cách hiển thị tên đơn vị, tên cơ quan chủ quản, địa chỉ lên báo cáo

tuy_chon_04

Sao lưu

o Nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn thư mục sao lưu.

tuy_chon_05

o Nhấn Đồng ý.