Hệ thống

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chi tiết hướng dẫn các thiết lập phần Hệ thống trên phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2017 như sau:

Thay đổi mật khẩu

Sửa thông tin cá nhân

Vai trò và quyền hạn

Quản lý người dùng

Nhật ký truy cập

Tùy chọn