Khuyến nghị khi sử dụng

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Khuyến nghị khi sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của đơn vị, MISA Bamboo.NET X1 2019 có chế độ sao lưu dữ liệu tự động mỗi khi kết thúc chương trình. Anh/chị nên đặt chế độ này để dữ liệu của đơn vị mình luôn an toàn, tránh những rủi ro khách quan như mất điện đột ngột,…

2. Các bước thực hiện

Để đặt chế độ sao lưu tự động, sau khi mở dữ liệu kế toán MISA Bamboo.NET X1 2019, thực hiện như sau:

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn.

Thiet_lap_sao_luu_01

2. Chọn tab 5 Tùy chọn khác.

3. Phần mềm tự động tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình.

4. Nhấn vào biểu tượng Thiet_lap_sao_luu_02 để chọn lại Thư mục sao lưu.

Thiet_lap_sao_luu_03

5. Nhấn Đồng ý.