Hoạt động tài chính

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một hoạt động tài chính vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Hoạt động tài chính.

2. Tại màn hình danh sách Hoạt động tài chính, nhấn Thêm.

3. Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và các thông tin khác (nếu có)

10.hdtc

4. Nhấn Cất