Loại tài sản cố định

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới một Loại tài sản cố định vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo Mã tính chất nguồn, Tên tính chất nguồn.

8.loai_TSCD

4. Nhấn Cất.