Đơn vị trực thuộc

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thêm mới Đơn vị trực thuộc để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo tài chính.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Đơn vị trực thuộc

2. Tại màn hình Đơn vị trực thuộc, nhấn Thêm

3. Khai báo thông tin: Mã QHNS, Tên đơn vị, Diễn giải.

7.dv_truc_thuoc

4. Nhấn Cất.