Tiết

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Chức năng cho phép thêm mới tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tiết.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo Mã tiết, Tên tiết, Diễn giải sử dụng để hạch toán.

6.tiet

4. Nhấn Cất.