Mẫu dự toán

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Mẫu dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn hệ thống các chỉ tiêu dự toán thu và chi theo nội dung kinh tế theo MLNS mới đáp ứng thông tư 324/2016/TT-BTC nên anh/chị chỉ được thêm mẫu dự toán từ năm 2018. Đồng thời, có thể thêm mới, sửa đổi các chỉ tiêu cho phù hợp với đơn vị, hoặc tự thiết lập công thức lấy số liệu lên các chỉ tiêu.

Lưu ý: Mẫu dự toán thu và Mẫu dự toán chi của đơn vị cấp dưới luôn phải đồng nhất với đơn vị cấp trên để tránh tình trạng tổng hợp số liệu không khớp.

2. Các bước thực hiện

2.1. Tạo mẫu dự toán thu

1. Chọn Mẫu dự toán trên thanh Tác nghiệp.

2. Nhấn Thêm\Thêm mẫu dự toán thu.

Tao Mau DT thu_01

hmtoggle_plus1Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán)

1. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán.

2. Chọn mẫu Dự toán thu theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán).

3. Nhấn Đồng ý.

Tao Mau DT thu_02

4. Thực hiện tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu thu trên mẫu dự toán thu, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

o Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.

Tao Mau DT thu_03

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

Tao Mau DT thu_04

oNhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

o Nhấn Thêm\Thêm mới.

o Khai báo thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu, Tài khoản.

Tao Mau DT thu_10

o Nhấn Cất.

Tao Mau DT thu_05

Nhấn Lập công thức để sửa lại công thức dự toán theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT thiếu nếu muốn kiểm tra xem có trường hợp nào đã có chứng từ phát sinh (Có TK 7142 hoặc 7192) chi tiết theo mục lục ngân sách mà chưa được thiết lập công thức.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng.

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế của đơn vị khác

5. Thiết lập xong mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

6. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.

hmtoggle_plus1Tạo mẫu dự toán theo nội dung kinh tế (TT 344/2016/TT-BTC)

1. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán.

2. Chọn mẫu Dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC).

3. Nhấn Đồng ý.

Tao Mau DT thu_06

4. Thực hiện tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu thu trên mẫu dự toán thu, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

o Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.

Tao Mau DT thu_07

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

Tao Mau DT thu_08

oNhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

o Nhấn Thêm\Thêm mới.

o Khai báo thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu, Tài khoản.

Tao Mau DT thu_10

o Nhấn Cất.

Tao Mau DT thu_05

Nhấn Lập công thức để sửa lại công thức dự toán theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT thiếu nếu muốn kiểm tra xem có trường hợp nào đã có chứng từ phát sinh (Có TK 7142 hoặc 7192) chi tiết theo mục lục ngân sách mà chưa được thiết lập công thức.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng.

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế của đơn vị khác

5. Thiết lập xong mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

6. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.

2.2. Tạo mẫu dự toán chi

1. Trên menu Tác nghiệp\Mẫu dự toán.

2. Nhấn Thêm\Thêm mẫu dự toán chi.

Tao mau DT chi_01

hmtoggle_plus1Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế (Mẫu chế độ kế toán)

1. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán.

2. Chọn mẫu Dự toán chi theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán).

Tao mau DT chi_02

3. Nhấn Đồng ý.

4. Thực hiện tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu chi trên mẫu dự toán chi, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

o Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.

Tao mau DT chi_03

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

Tao mau DT chi_04

oNhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

o Nhấn Thêm\Thêm mới.

o Khai báo thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu, Tài khoản.

Tao mau DT chi_10

o Nhấn Cất.

Tao mau DT chi_05

Nhấn Lập công thức để sửa lại công thức dự toán theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT thiếu nếu muốn kiểm tra xem có trường hợp nào đã có chứng từ phát sinh chi tiết theo mục lục ngân sách mà chưa được thiết lập công thức.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng.

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế của đơn vị khác

1. Thiết lập xong mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

2. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.

hmtoggle_plus1Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC)

1. Chọn Năm để tạo mẫu dự toán.

2. Chọn mẫu Dự toán chi theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán).

Tao mau DT chi_06

3. Nhấn Đồng ý.

4. Thực hiện tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Nhấn Thêm để khai báo bổ sung danh sách các chỉ tiêu chi trên mẫu dự toán chi, có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

o Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.

Tao mau DT chi_07

o Tích chọn chỉ tiêu cần bổ sung.

Tao mau DT chi_08

oNhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

o Nhấn Thêm\Thêm mới.

o Khai báo thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu, Tài khoản.

Tao mau DT chi_10

o Nhấn Cất.

Tao mau DT chi_09

Nhấn Lập công thức để sửa lại công thức dự toán theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra CT thiếu nếu muốn kiểm tra xem có trường hợp nào đã có chứng từ phát sinh chi tiết theo mục lục ngân sách mà chưa được thiết lập công thức.

Nhấn Xuất khẩu nếu muốn chuyển mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế đang thiết lập cho đơn vị khác sử dụng.

Nhấn Nhập khẩu nếu muốn sử dụng mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế của đơn vị khác

5. Thiết lập xong mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, in được mẫu dự toán bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In mẫu dự toán.

6. Hoặc In danh sách công thức đã thiết lập trên mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế bằng cách chọn In trên thanh công cụ, chọn In danh sách công thức.