Thay đổi mật khẩu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Thay đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thay đổi mật khẩu khi anh/chị không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Hệ thống\Thay đổi mật khẩu

2. Nhập mật khẩu hiện tại vào Mật khẩu hiện tại.

3. Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.

4. Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.

DOI_mk

5. Nhấn Đồng ý.