Sửa thông tin cá nhân

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Sửa thông tin cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của người sử dụng phần mềm.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Hệ thống\Sửa thông tin cá nhân

2. Cập nhật các thông tin cá nhân.

Sua_TT_ca_nhan

3. Nhấn Đồng ý