Vai trò và quyền hạn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Vai trò và quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: với vai trò là Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các menu Danh mục, Hệ thống, Tác nghiệp, Tệp; với vai trò là Kế toán thì không được dùng menu Danh mục, Hệ thống, Tệp.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Hướng dẫn thêm vai trò

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Tên vai trò Diễn giải.

vai_tro_quyen_han_01

4. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn phân quyền cho vai trò

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhấn Phân quyền.

vai_tro_quyen_han_02

3. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn xem lại phân quyền cho từng vai trò

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Chọn vai trò cần xem lại quyền hạn.

Chọn trang Danh sách người dùng để xem những người dùng được phân quyền cho vai trò đang chọn.

Chọn trang Các chức năng bị hạn chế quyền để xem những chức năng không có quyền thực hiện.

vai_tro_quyen_han_03