Kế toán đơn vị chủ quản muốn thiết lập mẫu dự toán theo thông tư 344 để tổng hợp báo cáo quyết toán toàn huyện

Navigation:  7. Lịch sử phát triển > R2 >

Kế toán đơn vị chủ quản muốn thiết lập mẫu dự toán theo thông tư 344 để tổng hợp báo cáo quyết toán toàn huyện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán tạo được mẫu dự toán thu, chi theo TT 344/2016/TT-BTC. Mẫu dự toán này là cơ sở để các đơn vị cấp dưới lập dự toán, quyết toán và nộp báo cáo cho cơ quản chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung thêm mẫu dự toán thu, chi theo TT 344/2016/TT-BTC.

Mẫu dự toán thu theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC):

Tao Mau DT thu_07

Mẫu dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC):

Tao mau DT chi_07

Phần mềm đã thiết lập sẵn các công thức cho từng chỉ tiêu, nếu muốn thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn hay thêm mới hoàn toàn 1 chỉ tiêu thì anh/chị nhấn Thêm mới, chọn các chức năng tương ứng.

Nhấn Lập công thức để sửa lại công thức dự toán mặc định theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Kiểm tra công thức trùng để chương trình chỉ ra các công thức bị trùng nhau, anh/chị kiểm tra và sửa lại cho đúng.

Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu mẫu dự toán ra file xml để gửi cho đơn vị cấp dưới sử dụng.

Xem hướng dẫn chi tiết lập mẫu dự toán tại đây.