R2

Navigation:  7. Lịch sử phát triển >

R2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tính năng phát triển trong phiên bản R2 (Ngày phát hành: 12/10/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán đơn vị chủ quản muốn thiết lập mẫu dự toán theo thông tư 344 để tổng hợp báo cáo quyết toán toàn huyện

2. Bổ sung danh mục Tính chất nguồn, nguồn kinh phí của đơn vị chủ quản

3. Kế toán phòng tài chính muốn tổng hợp từ biểu số 07 đến biểu số 11 (TT 344/2016/TT-BTC)