Bổ sung danh mục Tính chất nguồn, nguồn kinh phí của đơn vị chủ quản

Navigation:  7. Lịch sử phát triển > R2 >

Bổ sung danh mục Tính chất nguồn, nguồn kinh phí của đơn vị chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi được danh mục Nguồn kinh phí, Tính chất nguồn của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung danh mục Nguồn kinh phí, Tính chất nguồn.

Tính chất nguồn kinh phí:

o Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

o Chương trình mặc đinh danh sách Tính chất nguồn như sau:

R2_2_TC NKP_01

Danh mục Nguồn kinh phí:

o Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

o Chương trình mặc đinh danh mục Nguồn kinh phí như sau:

R2_2_TC NKP_02

o Nhấn Thêm nếu muốn thêm mới nguồn kinh phí: khai báo Mã nguồn, Tên nguồn, Thuộc nguồn, Tính chất.

R2_2_TC NKP_03