Kế toán phòng tài chính muốn tổng hợp từ biểu số 07 đến biểu số 11 (TT 344/2016/TT-BTC)

Navigation:  7. Lịch sử phát triển > R2 >

Kế toán phòng tài chính muốn tổng hợp từ biểu số 07 đến biểu số 11 (TT 344/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán Phòng tài chính tổng hợp được các biểu số từ 07 đến 11 theo TT 344/2016/TT-BTC của đơn vị cấp dưới để gửi lên Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R2, chương trình chưa cho phép tổng hợp các báo cáo theo mẫu TT 344/2016/TT-BTC, kế toán Phòng tài chính đang phải tổng hợp bằng tay nên mất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R2, phần mềm tổng hợp được các biểu số từ 07 đến 11 theo TT 344/2016/TT-BTC.

hmtoggle_plus1Bước 1: Nhận báo cáo ngân sách xã từ đơn vị cấp dưới

Sau khi đơn vị cấp dưới xuất khẩu báo cáo ngân sách xã từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 (từ phiên bản R20) thì đơn vị cấp trên nhận báo cáo vào phần mềm Bamboo X1 (từ phiên bản R2) như sau:

1. Chọn menu Bàn làm việc\Nhận báo cáo cấp dưới.

2. Lần lượt chọn đến tệp tin báo cáo có đuôi .xml mà các đơn vị cấp dưới gửi lên.

R2_3_tong hop BC TT 344_01

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn Thực hiện.

R2_3_tong hop BC TT 344_02

5. Phần mềm thông báo kết quả nhập khẩu. Nhấn Kết thúc.

R2_3_tong hop BC TT 344_03

hmtoggle_plus1Bước 2: In các biểu số 07 - 11 theo TT 344/2016/TT-BTC

1. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã.

R2_3_tong hop BC TT 344_04

2. Lần lượt kích đúp chuột vào các báo cáo ngân sách xã.

Trên tham số báo cáo:

oChọn kỳ báo cáo.

o Chọn Loại báo cáo muốn xem: Tất cả, Tổng hợp, Chi tiết.

oTích chọn các đơn vị muốn xem báo cáo.

R2_3_tong hop BC TT 344_05

o Nhấn Đồng ý.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 07

Trên tham số báo cáo:

oChọn kỳ báo cáo.

o Chọn Loại báo cáo muốn xem: Tất cả, Tổng hợp, Chi tiết.

o Tích chọn các đơn vị muốn xem báo cáo.

R2_3_tong hop BC TT 344_05

o Nhấn Đồng ý.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 08

Trên tham số báo cáo:

o Chọn kỳ báo cáo.

o Chọn Nguồn:

Nếu đơn vị không theo dõi phát sinh theo Nguồn thì chọn Nguồn là Tổng hợp.

Nếu đơn vị có theo dõi phát sinh theo Nguồn thì chọn Nguồn là Chọn tất hoặc chọn đúng nguồn cần xem báo cáo.

o Chọn Loại báo cáo muốn xem: Tất cả, Tổng hợp, Chi tiết.

o Tích chọn các đơn vị muốn xem báo cáo.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 09_THAM SO

o Nhấn Đồng ý.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 09

Trên tham số báo cáo:

o Chọn kỳ báo cáo.

o Chọn Nguồn: Tổng hợp, Chọn tất hoặc chọn đúng nguồn phát sinh cần in báo cáo.

o Chọn Loại báo cáo muốn xem: Tất cả, Tổng hợp, Chi tiết.

o Tích chọn các đơn vị muốn xem báo cáo.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 10_THAM SO

o Nhấn Đồng ý.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 10

 

Trên tham số báo cáo:

o Chọn kỳ báo cáo.

o Chọn Nguồn: Tổng hợp, Chọn tất hoặc chọn đúng nguồn phát sinh cần in báo cáo.

o Chọn Loại báo cáo muốn xem: Tất cả, Tổng hợp, Chi tiết.

o Tích chọn các đơn vị muốn xem báo cáo.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 10_THAM SO

o Nhấn Đồng ý.

R2_3_tong hop BC TT 344_bieu 11