Chương

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu > Mục lục ngân sách >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo và thiết lập các Chương được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới chương sử dụng

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã Chương: Mã số của chương ngân sách.

Tên Chương: Tên của chương ngân sách.

1.Chuong_them_moi

4. Nhấn Cất.

2.2 Sửa đổi chương

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Chọn chương cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi thông tin cần thiết.

5. Tích chọn Ngừng theo dõi nếu đơn vị không theo dõi chương này.

1.Chuong_sua

6. Nhấn Cất.