Mục lục ngân sách

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để xem hướng dẫn khai báo Mục lục ngân sách, Anh/Chị vào các mục sau:

Chương

Loại khoản

Nhóm mục chi

Mục/Tiểu mục thu

Mục/Tiểu mục chi