Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu > Mục lục ngân sách >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn danh mục Tính chất nguồn, anh/chị có thể thêm mới hoặc sửa bằng cách nhấn Thêm/Sửa.

R2_2_TC NKP_01