Mục/Tiểu mục thu

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách Mục/Tiểu mục thu theo Quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi Mục/Tiểu mục cho phù hợp để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới mục/tiểu mục

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục thu.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

4.Muc_TM_thu_them_moi

4. Nhấn Cất.

2.2 Sửa đổi mục/tiểu mục thu

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục chi.

2. Chọn mục/tiểu mục cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi thông tin cần thiết.

4.Muc_TM_thu_sua

5. Nhấn Cất.