Nhóm mục chi

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu > Mục lục ngân sách >

Nhóm mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách các nhóm mục chi theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên anh/chị có thể sửa thông tin Mã, Tên nhóm mục chi.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi.

2. Chọn nhóm mục chi trên danh sách, nhấn Sửa.

3. Sửa lại các thông tin cần thiết.

3.Nhom_muc_chi_sua

4. Nhấn Cất.