Nhận từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > Nhận báo cáo cấp dưới >

Nhận từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép anh/chị nhập khẩu dữ liệu của đơn vị dự toán cấp dưới gửi lên bằng tệp dữ liệu xuất khẩu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 có đuôi XML.

2. Các bước thực hiện

Để nhận báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới từ dữ liệu xuất khẩu MISA Bamboo.NET 2019, anh/chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn tệp dữ liệu báo cáo được xuất khẩu từ MISA Bamboo.NET 2019.

1. Vào Nhận báo cáo cấp dưới\Nhận báo cáo cấp dưới.

Nhan_BC_cap_duoi_01

2. Chọn đường dẫn tới tệp dữ liệu chứa báo cáo cần nhận của các đơn vị dự toán cấp dưới.

Nhan_BC_cap_duoi_02

3. Chọn tệp dữ liệu và nhấn Open.

4. Chọn chế độ nhập khẩu.

Nhan_BC_cap_duoi_03

5. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Chọn danh sách báo cáo cần nhận từ đơn vị cấp dưới

1. Tại màn hình Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới gửi chi tiết theo Báo cáo, Kỳ, Năm.

Anh/chị kiểm tra lại danh sách các báo cáo.

Trường hợp không muốn nhận dữ liệu của báo cáo nào thì anh/chị thực hiện bỏ tích báo cáo với tương ứng với đơn vị dự toán cấp dưới.

Nhan_BC_cap_duoi_04

2.  Nhấn Thực hiện để hệ thống thực hiện nhập khẩu số liệu báo cáo tài chính từ các đơn vị dự toán cấp dưới.

Bước 3: Thông báo kết quả nhận báo cáo

1. Nhấn Kết thúc để hoàn thành việc nhận báo cáo tài chính từ các đơn vị dự toán cấp dưới.

Nhan_BC_cap_duoi_05

Bước 4: In báo cáo

Sau khi phê duyệt báo cáo, đơn vị có thể in báo cáo bằng cách:

1. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ.

2. Chọn Báo cáo cần xem.

Nhan_BC_cap_duoi_06

3. Khai báo các tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Nhan_BC_cap_duoi_07

4. Phần mềm lấy lên thông tin chi tiết về báo cáo.

Nhan_BC_cap_duoi_08