Loại khoản

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Bamboo.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách Loại khoản theo Quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi các Loại khoản này cho phù hợp để sử dụng trong quá trình tổng hợp báo cáo của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới loại khoản

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã Loại khoản: Mã số của loại khoản.

Tên Loại khoản: Tên của Loại khoản.

Thuộc Loại khoản: Xác định loại khoản đang khai báo thuộc loại khoản tổng hợp nào.

Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại khoản.

2.Loai_Khoan_them_moi

4. Nhấn Cất.

2.2 Sửa đổi loại khoản

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

2. Chọn loại khoản cần sửa.

3. Nhấn Sửa.

4. Thực hiện sửa đổi thông tin cần thiết.

R1_GPSD_5

5. Nhấn Cất.