Nguồn kinh phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu > Mục lục ngân sách >

Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

2. Chương trình mặc đinh danh mục Nguồn kinh phí như sau:

R2_2_TC NKP_02

3. Nhấn Thêm nếu muốn thêm mới nguồn kinh phí: khai báo Mã nguồn, Tên nguồn, Thuộc nguồn, Tính chất.

R2_2_TC NKP_03