Tiện ích

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > Nhận báo cáo cấp dưới >

Tiện ích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm cung cấp tiện ích:

Xem danh sách báo cao đã nhận