Xuất khẩu báo cáo ra chương trình QLNS

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > Nhận báo cáo cấp dưới > Tiện ích >

Xuất khẩu báo cáo ra chương trình QLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính ra chương trình Quản lý ngân sách.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo ra chương trình QLNS.

XKBC_QLNS_01

2. Tại màn hình Xuất khẩu ra chương trình quản lý ngân sách:

Chọn Kỳ báo cáo, Năm báo cáo cần xuất khẩu ra chương trình quản lý ngân sách.

Nhấn vào biểu tượng XKBC_QLNS_04 để chọn nơi lưu tệp xuất khẩu.

Tích chọn Mở thư mục chứa tệp xuất khẩu khi hoàn thành (nếu cần).

3. Nhấn Xuất khẩu.

XKBC_QLNS_02

4. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Xuất khẩu thành công.

XKBC_QLNS_03